Privacybeleid

Glazoo BV met hoofdzetel te Emiel Banningstraat 10, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0763.450.772 verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij info@glazoo.be.  

Persoonsgegevens

Glazoo BV verzamelt en verwerkt volgende persoonsgegevens van klanten in geval van aankoop of registratie voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame):

 • Categorie 1 : zonder registratie : uw IP-adres en surfgedrag
 • Categorie 2 : bij inschrijving op de nieuwsbrief : uw naam, voornaam en e-mailadres
 • Categorie 3 : bij registratie : uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode, woonplaats, land
 • Categorie 4: bij het plaatsen van een bestelling : uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode, woonplaats, land, brilrecept, aankoophistoriek, aantekeningen van klachten/opmerkingen
 • Categorie 5 : via cookies : functionele en niet-functionele cookies

Voor de bepalingen omtrent cookies zie onze Cookie Policy.

Bezoekers van de website die jonger zijn dan 16 jaar mogen slechts persoonsgegevens via de website van Glazoo BV verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijke vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze Privacy Policy.

Verwerkingsdoeleinden

De betreffende persoonsgegevens zullen enkel in volgend kader gebruikt worden :

 • Categorie 1 : We gebruiken je persoonsgegevens om onze producten en diensten te leveren en te factureren en om bestellingen af te handelen en je over het verloop hiervan te informeren met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst op jouw verzoek.
 • Categorie 2 : Voor de verbetering van onze dienstverlening, website en applicaties houden wij (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website met als rechtsgrond de legitieme belangen van Glazoo BV om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Categorie 3 : Om u direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties toe te sturen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. In het kader van onze marketingactiviteiten maken wij gebruik van profilering. Onder profilering wordt verstaan elke vorm van automatische gegevensverwerking waarbij we persoonlijke aspecten van jou geanalyseerd worden om onder andere je voorkeuren, interesses en gedrag te voorspellen.
 • Categorie 4 : Glazoo BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website te laten werken zoals het hoort en om deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast maken we gebruik van cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming
 • Categorie 5 : Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De mogelijkheid bestaat dat wij persoonsgegevens moeten verstrekken aan autoriteiten indien dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak met als rechtsgrond een wettelijke verplichting.

Direct marketing

Uw persoonsgegevens zullen gebruikt worden om u direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties toe te sturen, mits uw expliciete, voorafgaande toestemming. Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen persoonlijke direct marketing of commerciële activiteiten. Zo voorzien we steeds een uitschrijflink onderaan elk promotioneel e-mailbericht, zodat je je makkelijk kan uitschrijven en geen promotionele e-mails meer ontvangt.

Overmaken aan derden

Uw persoonlijke gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derde partijen, tenzij deze derde partijen contractueel verbonden zijn met Glazoo BV of in opdracht of onderaanneming van Glazoo BV handelen ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden (bv.partijen die ons ondersteunen bij het leveren van het door jou bestelde product of dienst). Hun toegang is beperkt tot de gegevens die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun opdracht.

Glazoo BV vraagt aan haar onderaannemers steeds de nodige organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming van de persoonsgegevens alsmede het garanderen van de strikte vertrouwelijkheid ervan. Glazoo BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen niet langer bewaard worden dan gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 • Voor medische gegevens verwerkt op basis van de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (bv. resultaten van oogmetingen) geldt een wettelijke termijn van 15 jaar
 • Voor fiscale documenten geldt een wettelijke termijn van 7 jaar (bv. facturen).

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren, aanvullen of wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@glazoo.be en/of
 • een brief te sturen naar Glazoo BV, Emiel Banningstraat 10, 2000 Antwerpen.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).