Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

GLAZOO BV
Emiel Banningstraat 10, 2000 Antwerpen, België
info@glazoo.be
0032 11 76 63 67
BE0763 450 772

Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van GLAZOO, een BV met maatschappelijke zetel te Emiel Banningstraat 10, 2000 Antwerpen, BTW BE 0763 450 772, RPR Antwerpen, (hierna 'GLAZOO') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van GLAZOO moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door GLAZOO aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden GLAZOO niet. GLAZOO is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.  is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door GLAZOO. GLAZOO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De bestellingen gebeuren online. De klant krijgt een bevestiging van de bestelling per email. Wanneer de bestelling afgehandeld is ontvangt de klant tevens per mail een factuur met alle gegevens eventueel nodig voor een terugbetaling van het ziekenfonds.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE74 3632 0754 7607
  • via Paypal
  • via iDeal
  • via Apple Pay

GLAZOO is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Zodra de bestelling verwerkt is ontvangt de klant een verzendetiket waarmee ze hun bril naar GLAZOO kunnen opsturen. GLAZOO vervangt de brilglazen en binnen 5-8 werkdagen na ontvangst van de bril van de klant wordt de afgewerkte bril terug naar de klant verzonden. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. De levering gebeurt door BPost, DPD of  PostNL. De verzendkosten worden getoond bij de afrekening.  

Alle zendingen worden verzonden met Track&Trace. Indien gewenst door de klant kan er een additionele verzekering genomen woren.  

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Behoudens tegenbewijs wordt het door de klant gezonden montuur en het door de klant gekozen beschermend etui geacht van standaardwaarde te zijn en wordt er verondersteld dat deze verzonden zijn door de klant in de staat waarin Glazoo ze heeft ontvangen. Glazoo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal.

GLAZOO is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GLAZOO aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan GLAZOO toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

GLAZOO levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. GLAZOO kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. GLAZOO is niet aansprakelijk voor storingen die in de op de website gebruikte programmatuur kunnen optreden.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van GLAZOO.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van GLAZOO te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij GLAZOO.

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten:
• die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
• die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
Hieronder wordt mede begrepen glazen op sterkte geslepen voor de klant vermits deze op maat worden vervaardigd overeenkomstig de dioptrie doorgegeven door de klant.  

Omdat we het echter belangrijk vinden dat onze klanten 100% tevreden zijn, maken we graag een uitzondering. GLAZOO biedt namelijk 100% tevredenheidsgarantie aan al haar klanten. Dat wil zeggen dat de klant 30 dagen de tijd krijgt om te wennen aan de nieuwe glazen. Zo niet, betalen we het volledige aankoopbedrag terug.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan GLAZOO heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan GLAZOO.  

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal GLAZOO alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat GLAZOO op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan GLAZOO wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

GLAZOO betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant GLAZOO, Emiel Banningstraat 10, 2000 Antwerpen, tel : 0032 11 76 63 67, info@glazoo.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het recept met de oogsterktes indien de correctieglazen wordt besteld op basis van een voorschrift dat niet ingevoerd is door Glazoo. Kosten die voortvloeien uit het verkeerd invoeren van de sterktes of door een foutief voorschrift zijn voor de klant en niet voor Glazoo.

Bekijk onze tevredenheidsgarantie voor meer informatie.

Artikel 9: Garantie

GLAZOO biedt 2 jaar fabrieksgarantie op productie- en materiaalfouten van al haar producten.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de GLAZOO klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan GLAZOO.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant GLAZOO zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van GLAZOO is bereikbaar op het telefoonnummer +32 11 76 63 67 , via e-mail op info@glazoo.be of per post op het volgende adres Oppelsenweg 87, 3520 Zonhoven. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover GLAZOO beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Dezelfde boetes zijn van toepassing ten voordele van de consument Klant, volgens dezelfde procedures, in geval van niet-betaling of te late betaling toe te schrijven aan GLAZOO

Onverminderd het voorgaande behoudt GLAZOO zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 12: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, GLAZOO, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. De rechtsgronden zijn: de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming.

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren, aanvullen of wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. U kan gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot GLAZOO, Emiel Banningstraat 10, 2000 Antwerpen of info@glazoo.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden gebruikt door met ons samenwerkende bedrijven: bv. de transporteur van GLAZOO op basis van rechtsgrond: uitvoering van de overeenkomst.  

Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

Artikel 13: Gebruik van cookies

Voor meer informatie, zie onze Cookie Policy.

Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door GLAZOO om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van GLAZOO. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 16: Overmacht

Ingeval van overmacht heeft GLAZOO het recht om, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de bestelling, het onderhoud of de herstelling volledig of gedeeltelijk niet uit te voeren of de uitvoering ervan uit te stellen. Overmacht omvat o.m. staking, lock-out, oorlog, mobilisatie, blokkade, opstand, epidemies, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffingen, iedere oorzaak die de regelmatige levering door onze leveranciers verhindert, en alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweeg brengen, alsook alle gelijkaardige gebeurtenissen die onze onderneming dan wel haar onderaannemers of leveranciers zouden ondergaan.’

Artikel 17: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 18: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan GLAZOO of rechthoudende derden.